Ekintza osagarriak

Irakaskuntza-jarduera osagarrien programa/ Programa de actividades complementarias

-2021-22 ikasturte honetan, normaltasunera itzuli ez bagara ere, aurreko kurtsoan baino jarduera gehiago egiteko aukera izango dugu, bai eskolan, bai eta eskolatik kanpo ere.

Kurtsoa aurrera joan ahala, jarduera berriak sortu ahal dira. Jarduera horien berri OOGko Batzorde Iraunkorrari ematen zaio, bere onespena eman dezan.

- En este curso 2021-22, si bien no hemos alcanzado la normalidad deseada, realizaremos más actividades que en el precedente, tanto dentro como fuera de la ikastola.

A lo largo del año podrán surgir nuevas actividades. Las mismas se le dan a conocer a la Comisión Permanente del O.M.R., para que esta las apruebe.

Egindako Ekintzak goiko PDF-n ikus daitezke